Kasutustingimused

Kasutustingimused

– Sisukord

– Kasutustingimustega nõustumine ja nende muutmine

– Juurdepääs veebilehele – Veebilehe sisu

– Veebilehe kasutamine

– Intellektuaalomandi õigused

– Lingid kolmandate osapoolte veebilehtedele ja teenustele

– Kestus ja lõpetamine

– Vastutus

– Üldine

– Kohaldatav õigus

– Vaidluste lahendamine

 

Kasutustingimustega nõustumine ja muutmine

Need kasutustingimused (edaspidi „kasutustingimused”) kehtestavad õigusliku raamistiku, mis reguleerib veebilehe Ontex.com (edaspidi „veebileht”) juurdepääsu ja selle kasutamist, see veebileht kuulub ettevõttele Ontex BV, mis on registreeritud numbri 0419.457.296 (Belgia ettevõtete register) all ja mille registreeritud äriaadress on Genthof 5 9255 Buggenhout, („Ontex” või „meie”).

Veebilehe juurdepääsu ja selle kasutamise tingimuseks on teie nõustumine kasutustingimustega, mis kehtivad veebilehe avamisel ja mida Ontex võib igal ajal muuta. Sellega seoses nõustute veebilehte avades ja seda kasutades, et olete automaatselt seotud kasutustingimustega ja seega kõigi muudatustega, mis kehtisid veebilehte avades või selle kasutamise ajal, ning nõustute sellega, et oma nõusoleku andmisel on samasugune juriidiline väärtus kui selgesõnalisel kirjalikul nõustumisel. Juhul, kui te kasutustingimustega ei nõustu, ei tohi te veebilehte avada ega seda kasutada. Lugege enne veebilehe kasutamist hoolikalt läbi kasutustingimused ja privaatsuspoliitika, mida saate avada siit. Soovitame lugeda kasutustingimusi iga kord, kui veebilehte avate.

Veebilehe kasutamine

Te ei tohi veebilehte avada ega kasutada viisil, mis võib kahjustada, deaktiveerida, üle koormata või ohustada Ontexi kontosid, IT-süsteeme või võrke. Te ei tohi üritada saada volitamata juurdepääsu Ontexi kontodele, IT-süsteemidele või võrkudele. Veebilehele või Ontexi kontodele, IT-süsteemidele või võrkudele volitamata juurdepääsuks ei tohi püüda kasutada veebiroomajaid, kraapimistööriistu ega muid automatiseeritud vahendeid. Te ei tohi veebilehte ega sisu avada, alla laadida, kasutada ega eksportida viisil, mis rikub eksporti käsitlevaid eeskirju või õigusakte või muid kohaldatavaid eeskirju või õigusakte.

Ilma piiranguteta ei tohi te (i) muuta, reprodutseerida, esindada, kohandada ja/või tõlkida tervet veebilehte ja/või sisu või selle osa; (ii) eksportida tervet veebilehte või osa sellest; või (iii) avaldada ja/või kasutada sisu veebilehel, meedias või võrgus (samuti ei saa te volitada seda tegema kolmandat osapoolt).

Kui teid kutsutakse veebilehel sisu avaldama (nimelt, kuid mitte ainult kommentaaridega Ontexi pakutavate toodete või teenuste kohta) („väljaanne/väljaanded“), garanteerite, et (i) teil on kõik litsentsid, õigused, lepingud ja volitused, mis on vajalikud kasutamiseks ja Ontexi volitamiseks kasutama kõiki autoriõigusi, kaubamärgiõigusi ja muid väljaannete suhtes kohaldatavaid omandiõigusi, ja (iii) olete saanud kõigi tuvastatavate füüsiliste isikute kirjaliku nõusoleku iga väljaande jaoks, kasutada nimetatud väljaandes nende vastavaid nimesid ja pilte. Nõustute, et te ei esita väljaandeid, mis võivad olla ebaseaduslikud, ebamoraalsed, sündsusetud, laimavad, ähvardavad, pornograafilised, pedofiilsed, revisionistlikud (eitavad holokausti), hirmutavad, vaenu õhutavad, rassistlikud, solvavad, õhutavad poliitilist või rassilist vaenu, ksenofoobsed või seadust või kohustuslikke eeskirju rikkuvad või olla muul viisil sobimatu. Avaldades veebilehel väljaandeid, annate Ontexile õiguse kasutada, reprodutseerida ja esindada väljaandeid täielikult või osaliselt tasuta kogu maailma hüvanguks, kõikidel alustel, väljaannetega seotud intellektuaalomandi õiguste seaduslikuks kaitseperioodiks, et täita veebilehe vajadusi ja reklaamida seda veebilehte, nimelt reklaami või ärilistel eesmärkidel.

Intellektuaalomandi õigused

Veebileht ja selle sisu, samuti kaubamärgi, kaubanduslike nimede, jooniste, piltide, andmebaaside, teabe, andmete, tekstide, helide, fotode ja graafika ning kogu lähtekoodide, tarkvara ja muu sisuga seotud autoriõigused ja õigused on Ontexi või selle litsentsiandjate omand ning on kaitstud intellektuaalomandi õiguste ja muude riiklike ja rahvusvaheliste omandiõigustega, sealhulgas, kuid mitte ainult, autoriõiguste ja sellega kaasnevate õiguste, andmebaaside, mudelite, kaubamärkide ja ärinimede, patentide jne õigustega. Olete kohustatud mitte kuvama ega kasutama Ontexi logo või kaubamärke ühelgi viisil ilma meie eelneva kirjaliku nõusolekuta.

Veebilehe ja/või sisu avamist ja selle kasutamist ei tohi tõlgendada kui litsentsi andmist ühelegi neist intellektuaalomandiõigustest. Jätame endale kõik veebisaidi ja sisuga seotud õigused, mida ei ole teile selgesõnaliselt antud.

Veebilehte või selle sisu võite kasutada ainult vastavalt kasutustingimustele.

Kui kasutate veebilehe sisu või elemente, mille omandis on Ontex või millel on litsents, ilma Ontexi volituseta või viisil, mis pole kasutustingimustega lubatud, võite rikkuda meie intellektuaalomandi õigusi või kolmandate osapoolte intellektuaalomandi õigusi, sealhulgas, kuid mitte ainult autoriõigusi ja sellega kaasnevad õigusi, andmebaaside, disainilahenduste ja mudelite, kaubanduslike kaubamärkide ja kaubamärkide, patentide ja muude õigustega seotud õigusi. Sellistel juhtudel jätame endale täieliku õiguse tühistada automaatselt teie juurdepääs veebilehele ja võtta kasutusele kõik meetmed, mida peame asjakohaseks intellektuaalomandi õiguste rikkumise vältimiseks, peatamiseks või hüvitise saamiseks. Veebilehte avavatele ja/või sisu kasutavatele isikutele ei anta õigusi litsentsina ega omistata ega edastata muul viisil muid õigusi.

Lingid kolmandate osapoolte veebilehtedele ja teenustele

Veebileht sisaldab hüperlinke teistele kolmandate isikute poolt kasutatavatele veebilehtedele ja viiteid muudele teabeallikatele. Need lingid ja teabeallikad on esitatud teavitamise eesmärgil. Neid veebilehti ja nendel veebilehtedel sisalduvat teavet ei halda ega kontrolli Ontex. Kuna meil ei ole nende teenuste üle kontrolli, mõistate ja nõustute, et me ei vastuta (i) nende välisteenustega seotud saadavuse, sisu, täpsuse, kvaliteedi, reklaamide ja toodete ning mis tahes muude nende teenustega seotud või nende kaudu saadaolevate elementide eest, (ii) isikuandmete kaitse või muude tavade eest nendel veebilehtedel.

Kestus ja lõpetamine

Kasutustingimused kehtivad meie ja teie vahel seni, kuni veebilehte kasutate.

Kui leiame, et kasutate veebilehte ebaseaduslikult ja/või volitamata ja/või rikute kasutustingimusi, jätame endale täieliku õiguse rakendada mis tahes protseduure, nimelt algatada kohtumenetlus, kui peame vajalikuks, ja lõpetada teie juurdepääs veebilehele.

Vastutus

Veebilehel edastatavad andmed on peamiselt seotud Ontexi ja/või tema sidusettevõtete turundustegevuse või finantsandmetega; need andmed on esitatud teavitamise eesmärgil ja neid ei tohiks tõlgendada Ontexi ja/või tema sidusettevõtete nimel võetud kohustusena.

Teie vastutate ainuisikuliselt veebilehe kasutamise ja mis tahes otsuste eest, mis on tehtud seoses veebilehel sisalduva andmebaasi ja/või teabega.

Üldine

Kasutustingimused moodustavad kogu teie ja meie vahelise lepingu selle sisu osas ning need asendavad mis tahes muu veebilehega seotud suhtluse ja/või reklaami tingimusi.

Juhul, kui pädev jurisdiktsioon või asutus tunnistab kasutustingimustes sisalduva sätte ebaseaduslikuks, kehtetuks või mittekohaldatavaks, ei mõjuta selle sätte kehtetus teiste kasutustingimustes sisalduvate sätete kehtivust, mis kohalduvad edasi.

Kui pool ei austa nendes kasutustingimustes sisalduvat õigust või sätet, ei tähenda see sellest õigusest või sättest loobumist.

Kohustute hüvitama ja kaitsma Ontexi ning selle esindajaid, sealhulgas direktoreid, töötajaid, alltöövõtjaid ja esindajaid, mis tahes nõuete, hagide, menetluste, kahjude ja kulude tagajärgede eest, mis tulenevad kasutustingimuste rikkumisest.

Kohaldatav õigus – vaidluste lahendamine

Kasutustingimusi reguleerivad Belgia seadused.

Vaidluse korral võite esitada oma nõude kirjalikult selle veebilehe jaotise Kontaktandmed kaudu, et leida vaidlusele sõbralik lahendus.

Võite kasutada ka Euroopa Komisjoni pakutavat veebipõhist vaidluste lahendamise teenust vastavalt määruse (EL) nr 524/2013 artiklile 14. Sellele platvormile pääseb juurde järgmise lingi kaudu: https://webgate.ec.europa.eu/odr/.

Kõik kasutustingimuste sõlmimist, kehtivust, tõlgendamist, täitmist või lõpetamist puudutavad vaidlused kuuluvad (i) Ontexi alalise asukoha või (ii) teie alalise asukoha või (iii) veebilehe avamisteenuse osutamise asukoha kohtute jurisdiktsiooni alla.