Podmínky používání

Obsah
– Přijetí a úprava podmínek používání
– Přístup na web
– Obsah webu
– Používání webových stránek
– Práva duševního vlastnictví
– Odkazy na webové stránky a služby třetích stran
– Doba trvání a ukončení
– Odpovědnost
– Obecné
– Rozhodné právo
– Řešení sporů

Přijetí a úprava podmínek používání

Tyto podmínky používání (dále jen „podmínky používání“) stanoví právní rámec, kterým se řídí přístup na webové stránky Ontex.com (dále jen „webové stránky“ nebo „web“), které vlastní a používá společnost Ontex BV, registrovaná pod číslem 0419.457.296 (belgický obchodní rejstřík) se sídlem na adrese Genthof 5 9255 Buggenhout, („Ontex“ nebo „my“), a jejich používání.

Přístup na webové stránky a jejich používání je podmíněno přijetím podmínek používání, které jsou platné v době, kdy přistupujete na webové stránky, a které může společnost Ontex kdykoli upravit. V této souvislosti tím, že přistupujete na webové stránky a používáte je, souhlasíte s tím, že jste automaticky vázáni podmínkami použití, a tedy všemi úpravami, které byly platné v době vašeho přístupu nebo používání webové stránky, a souhlasíte s tím, že takové přijetí má stejnou právní hodnotu jako výslovné písemné přijetí. V případě, že nesouhlasíte s podmínkami používání, nesmíte přistupovat na webové stránky ani je používat. Před použitím webu si prosím pozorně přečtěte podmínky používání a Zásady ochrany osobních údajů, ke kterým máte přístup zde. Doporučujeme, abyste si přečetli podmínky používání pokaždé, když navštěvujete webové stránky.

Používání webu

Na webové stránky nesmíte přistupovat nebo je používat způsobem, který by mohl poškodit, deaktivovat, přetížit nebo ohrozit účty, IT systémy nebo sítě společnosti Ontex. Nesmíte se pokoušet o neoprávněný přístup k účtům, IT systémům nebo sítím společnosti Ontex. Nesmíte se pokoušet používat web crawlery, nástroje scrapingu a jiné automatizované prostředky k přístupu na web nebo účty, IT systémy nebo sítě společnosti Ontex neoprávněným způsobem. Nesmíte přistupovat, stahovat, používat nebo exportovat webové stránky nebo obsah způsobem, který porušuje předpisy nebo legislativu týkající se exportu nebo který porušuje jiné platné předpisy či právní předpisy.[Text Wrapping Break]Bez omezení nesmíte (i) upravovat, reprodukovat, reprezentovat, přizpůsobovat a/nebo překládat celé nebo část webových stránek a/nebo obsahu; (ii) extrahovat celé webové stránky nebo jejich část; nebo (iii) publikovat a/nebo používat obsah na webových stránkách, v médiích nebo na síti (ani k tomu nemůžete pověřit třetí stranu).

V případě, že budete vyzváni k zveřejnění obsahu na webových stránkách (jmenovitě, nikoli však výhradně, k uvedení komentářů k produktům nebo službám poskytovaným společností Ontex) (dále jen „publikace“), prohlašujete, že (i) jste držitelem všech licencí, práv, smluv a oprávnění vyžadovaných k použití a jež autorizují společnost Ontex k používání všech autorských práv, práv k ochranným známkám a jakýchkoli dalších vlastnických práv vztahujících se na publikace a (iii) pro každou publikaci jste získali písemný souhlas všech identifikovatelných fyzických osob používat jejich příslušná jména a obrázky v uvedené publikaci. Souhlasíte s tím, že nebudete odesílat publikace, které mohou být nezákonné, nemorální, obscénní, pomlouvačné, výhružné, pornografické, pedofilní, revizionistické (popírající holocaust), zastrašující, nenávistné, rasistické, urážlivé, podněcující politickou nebo rasovou nenávist, xenofobní, porušující jakýkoliv zákon či závazné pravidlo nebo jež mohou být nevhodné jakýmkoliv jiným způsobem. Zveřejněním publikací na webových stránkách udělujete společnosti Ontex právo používat, reprodukovat a zastupovat publikace, zcela nebo částečně, zdarma, pro celý svět, na všech nosičích, po dobu právní ochrany práva duševního vlastnictví, která se vztahují k těmto publikacím, za účelem naplnění potřeb webových stránek a propagace těchto webových stránek, zejména pro reklamní nebo komerční účely.

Práva duševního vlastnictví

Webové stránky a jejich obsah, jakož i autorská práva a práva týkající se ochranné známky, obchodních názvů, nákresů, obrázků, databází, informací, dat, textů, zvuků, fotografií a grafiky a veškerých zdrojových kódů, softwaru a dalšího obsahu jsou vlastnictvím společnosti Ontex nebo jejích poskytovatelů licencí a jsou chráněny právy duševního vlastnictví a dalšími národními a mezinárodními vlastnickými právy, mimo jiné včetně autorských a souvisejících práv, práv týkajících se databází, modelů, značek a obchodních názvů, patentů atd. Zavazujete se, že nebudete zobrazovat ani používat logo nebo značky Ontex žádným způsobem bez našeho předchozího písemného souhlasu.

Přístup na webové stránky a jejich používání a/nebo přístup k obsahu a jeho používání nesmí být vykládáno coby udělení licence k některému z těchto práv duševního vlastnictví. Vyhrazujeme si všechna práva související s webovými stránkami a obsahem, která vám nebyla výslovně udělena.[Text Wrapping Break]Webové stránky nebo jejich obsah smíte používat pouze v souladu s podmínkami používání.[Text Wrapping Break]V případě, že používáte obsah webových stránek nebo prvky, které jsou vlastnictvím společnosti Ontex nebo k nimž společnost Ontex vlastní licenci, bez jejího svolení nebo způsobem, který není povolen podmínkami používání, můžete porušovat naše práva duševního vlastnictví nebo práva duševního vlastnictví třetí strany, a to mimo jiné včetně autorských a souvisejících práv, práv týkajících se databází, návrhů a modelů, obchodních značek a ochranných známek, patentů a dalších práv. V takových případech si vyhrazujeme plné právo automaticky zrušit váš přístup na webové stránky a přijmout veškerá opatření, která považujeme za vhodná, abychom zabránili porušování práv duševního vlastnictví, pozastavili jej nebo za něj získali náhradu. Žádné jiné právo jakéhokoli jiného typu není uděleno coby licence, přiděleno nebo přeneseno jiným způsobem osobám, které přistupují na web a/nebo používají obsah.

Odkazy na webové stránky a služby třetích stran

Webové stránky obsahují hypertextové odkazy na jiné webové stránky používané třetími stranami a odkazy na jiné zdroje informací. Tyto odkazy a zdroje informací jsou poskytovány pro informační účely. Tyto webové stránky a informace obsažené na těchto webových stránkách nejsou spravovány ani kontrolovány společností Ontex. Vzhledem k tomu, že nad těmito službami nemáme žádnou kontrolu, berete na vědomí a přijímáte, že nejsme odpovědní (i) za dostupnost, obsah, přesnost, kvalitu, reklamu a produkty související s těmito externími službami a za jakýkoli jiný prvek dostupný v souvislosti s těmito službami nebo prostřednictvím těchto služeb, (ii) ochranu osobních údajů nebo jakékoli jiné postupy na těchto webových stránkách.

Doba trvání a ukončení

Podmínky používání zůstanou mezi námi vzájemně v platnosti, dokud budete webové stránky používat.[Text Wrapping Break]V případě, že budeme považovat vaše používání webových stránek za nezákonné a/nebo neoprávněné a/nebo v rozporu s podmínkami používání, vyhrazujeme si plné právo učinit jakýkoli postup, konkrétně zahájit soudní řízení, pokud to považujeme za nezbytné, a ukončit váš přístup na webové stránky.

Odpovědnost

Údaje sdělované na webových stránkách se týkají především marketingových aktivit společnosti Ontex nebo finančních údajů a/nebo údajů jejích přidružených společností; tyto údaje jsou poskytovány pro informační účely a neměly by být vykládány jako závazek jménem společnosti Ontex a/nebo jejích přidružených společností.

Za používání webových stránek a veškerá rozhodnutí přijatá v souvislosti s databází a/nebo informacemi obsaženými na webových stránkách nesete výhradní odpovědnost.

Obecná ustanovení

Podmínky používání představují úplnou dohodu mezi vámi a námi týkající se předmětu této smlouvy a nahrazují podmínky jakékoli jiné komunikace a/nebo reklamy týkající se webových stránek.

V případě, že je ujednání obsažené v podmínkách používání prohlášeno za nezákonné, neplatné nebo neaplikovatelné příslušnou jurisdikcí nebo orgánem, neplatnost tohoto ujednání neovlivní platnost ostatních ujednání obsažených v podmínkách používání, která zůstávají v platnosti.

Neuplatňuje-li smluvní strana jakékoliv právo nebo ustanovení těchto podmínek používání, nepředstavuje to vzdání se tohoto práva nebo ustanovení.

Zavazujete se odškodnit, bránit a ochránit společnost Ontex a její zástupce, ředitele, zaměstnance, subdodavatele a agenty před následky jakýchkoli nároků, žalob, řízení, škod a nákladů, které vzniknou v důsledku porušení podmínek používání.

Rozhodné právo – Řešení sporů

Podmínky používání se řídí belgickým právem.[Text Wrapping Break]V případě sporu můžete svůj nárok řešit písemně prostřednictvím části Kontakty na této webové stránce a pokusit se tak najít smírné řešení sporu.

Rovněž se můžete obrátit na službu řešení sporů online, kterou nabízí Evropská komise v souladu s článkem 14 nařízení (EU) č. 524/2013. Tato platforma je přístupná prostřednictvím následujícího odkazu: https://webgate.ec.europa.eu/odr/.

Jakýkoli spor týkající se uzavření, platnosti, výkladu, plnění nebo ukončení podmínek používání podléhá jurisdikci soudů (i) v místě sídla společnosti Ontex nebo (ii) v místě vašeho bydliště nebo (iii) v místě poskytování služby přístupu na webové stránky.