Privaatsuspoliitika

Sissejuhatus
See privaatsusavaldus kehtib Ontex BV kohta, mis on Belgia seaduste alusel asutatud ja eksisteeriv äriühing, mille registrijärgne asukoht on Genthof 5, 9255 Buggenhout, Belgia, ja mis on registreeritud juriidiliste isikute registris (KBO) numbri 0419.457.296 all, ja mis tahes tema sidusettevõtted* (edaspidi „Ontex”), kes kontrollivad ja kasutavad isikuandmeid („Isikuandmed”) oma äritegevuse („äri”) raames.

Ontex jätab endale õiguse seda privaatsusavaldust igal ajal ja mis tahes põhjusel muuta või täiendada. Muudetud privaatsusavaldus kehtib alates muudetud privaatsusavalduse avaldamise kuupäevast Ontexi veebilehel www.ontexglobal.com. Kontrollige seda privaatsusavaldust regulaarselt, et olla kursis kõige uuema versiooniga.

* Sidusettevõtted tähendab mis tahes ettevõtet, mida kontrollitakse Ontex BV poolt, kontrollib või on selle ühise kontrolli all, kusjuures kontroll tähendab omandiõigust vähemalt 50% aktsiate ulatuses. Kõigi Ontexi üksuste loendile pääsete juurde meie aastaaruandes, mis on toodud meie veebilehel ontex.com.

Isikuandmete kogumine: eesmärk
Ontex kogub ja töötleb oma äritegevuses isikuandmeid erinevatel eesmärkidel:

 • (võimalike) klientidega, kelleks võivad olla ettevõtted või üksikud patsiendid või nende hooldajad, suhtlemine ja ärisuhete sõlmimine, samuti nende taotluste tõhus käsitlemine;
 • otseturundus (võimalikele) klientidele;
 • personali värbamine ja töölevõtmine ning personalile optimaalse töökeskkonna tagamine;
 • õiguslikud nõuded ja auditid;
 • valitsuse või pädevate asutuste nõuetega tegelemine ja nende nõuete täitmine;
 • uute toodete uurimine, arendamine ja katsetamine;
 • teenuse ja kaupade pakkujate või muude kolmandatest osapooltest äripartneritega suhtlemine ja ärisuhete sõlmimine;
 • oma investorite ja võimalike rahastajatega suhtlemine;
 • oma varade nõuetekohane haldamine.

Kui kogumise põhjuseks on täpsemad eesmärgid, on Ontex avaldanud eraldi privaatsuspoliitika, et neid täpsemalt hõlmata. Sellise privaatsuspoliitika leiate igal juhul Ontexi veebilehelt, millele need viitavad.

Isikuandmete kogumine: õiguslik alus
Ontexi õiguslik alus isikuandmete kogumiseks ja töötlemiseks sõltub kogumise eesmärgist ja on seega: (i) õigustatud huvi, et tagada äritegevuse suhtlus klientide, tarnijate või muude kolmandatest osapooltest äripartneritega, samuti investoritega, ja hallata Ontexi vara (ii) klientide, tarnijate, muude kolmandatest isikutest äripartnerite ja töötajatega sõlmitud lepingu täitmine, (iii) oma juriidiliste kohustuste täitmine erinevates valdkondades, sealhulgas (kui on vaja töötajate tervisega seotud andmeid) sotsiaalkindlustus- ja tööõigus, (iv) teadusuuringute läbiviimine ja (v) (selgesõnaline) nõusolek sellistel juhtudel, nagu näiteks otseturunduse saatmine, teatud suhtlemine patsientide klientidega (oma ettevõtte-tarbija äris), et tagada nende toodete kohaletoimetamine jne.

Isikuandmete säilitamine ja kustutamine
Isikuandmeid säilitatakse nii kaua, kui see on vajalik nende isikuandmete kogumise eesmärgist lähtuvalt.

Isikuandmete avaldamine kolmandatele isikutele
Ontex ei jaga isikuandmeid kunagi kolmandate isikutega teisestel või mitteseotud eesmärkidel, välja arvatud juhul, kui kogumishetkel on teisiti avaldatud.

Ontex võib jagada isikuandmeid kolmandate osapooltega, kui see on vajalik ülalnimetatud eesmärkide saavutamiseks.

See võib hõlmata edastusi väljapoole Euroopa Majanduspiirkonda, sealhulgas riikidesse, mis ei pruugi pakkuda samal tasemel andmekaitset kui Euroopa Majanduspiirkonnas. Ontex on võtnud ja võtab ka edaspidi asjakohaseid kaitsemeetmeid, et isikuandmete suhtes kohaldataks eespool nimetatud eesmärkidel kohaldatava andmekaitseseaduse kohasel tasemel kaitset. Sinna hulka kuuluvad EL-i näidisklauslite rakendamine, kolmandatelt osapooltelt asjakohase kaitse, tulemüüride, paroolide jms nõudmine.

Vajadusel võidakse isikuandmeid avaldada õiguskaitseorganitele, reguleerivatele või muudele valitsusasutustele või kolmandatele isikutele, kui see on vajalik või soovitav juriidiliste või regulatiivsete kohustuste või taotluste täitmiseks või ülaltoodud eesmärkidel.

Juurdepääs isikuandmetele
Ontex on pühendunud juurdepääsu pakkumisele isikutele, kes soovivad vaadata üle Ontexi isikuandmeid nende kohta ja/või parandada selles sisalduvaid ebatäpsusi. Selleks piisab lihtsast päringust meiliaadressil [email protected]. Mitmed veebilehed, mida Ontex hostib, pakuvad lisaks otsest võimalust isikule, kes soovib oma isikuandmetele juurde pääseda, neid üle vaadata või parandada või kustutada.

Teie õigused andmesubjektina
GDPR ja selle rakendusaktid annavad teile mitmeid õigusi oma isikuandmete haldamiseks. Need õigused on:

 • õigus pääseda juurde isikuandmetele, mida Ontex teie kohta hoiab;
 • õigus nõuda nende isikuandmete parandamist, piiramist või kustutamist;
 • õigus esitada vastuväiteid isikuandmete töötlemisele;
 • isikuandmeid, mille olete Ontexile edastanud, saate masinloetaval kujul tagasi nõuda;
 • kui arvate, et Ontex ei ole teie isikuandmeid nõuetekohaselt käsitlenud, on teil ka õigus esitada kaebus. Ontexi juhtiv andmekaitseamet on Belgia andmekaitseamet (autoriteprotectiondonnees.be), kellega saate sellisel juhul suhelda. Samuti on teil õigus esitada igal ajal kaebus kohalikule andmekaitse järelevalveasutusele.

Lihtsaim viis oma õiguste kasutamiseks on saata oma soovi täpsustav kiri meiliaadressile [email protected].

Ontex hindab kõrgelt teie eraelu ja palub, et isikuandmete kasutamisega seotud küsimuste või murede korral suhtleksite esmalt meiega ülaltoodud meiliaadressi kaudu.

Teabe turve
Ontexil on turule vastavad tehnoloogia- ja tööturbe standardid, et kaitsta kõiki ülalnimetatu kohaselt kogutud isikuandmeid kaotsimineku, väärkasutuse, muutmise või hävimise eest. Need isikuandmed (ja muud salajased andmed) on jaotatud konfidentsiaalsuse kategooriatesse ja nende põhjal on kehtestatud kaitsemeetmed. Kui töötlemisega võib kaasneda suur oht isikutele, kelle isikuandmeid koguti, viidi läbi (ja seda ajakohastatakse) eraelu puutumatuse mõju hindamine.

Laste eraelu kaitse
Ontex mõistab laste eraelu kaitsmise tähtsust nii interaktiivses veebimaailmas kui ka pärismaailmas. Ontexi poliitika ei ole tahtlik isikuandmete kogumine või säilitamine alla 13-aastaste kohta. Sellegipoolest võidakse mõnede Ontexi toodete (imikumähkmed ja hügieenitooted) puhul nõuda, et Ontex saaks teatud laste isikuandmeid (fotod, nimi, imikute sünniaeg). Selliste Isikuandmete saamiseks ja nende kasutamiseks on vaja vanema või eestkostja selgesõnalist nõusolekut.

Vastutuse piiramine
Ontex rakendab kõiki mõistlikke meetmed, et tagada kogutavate isikuandmete salajasus. Kui suhtlete Ontexiga veebilehtede või posti teel, peaksite teadma, et isikuandmete edastamine interneti või meiliaadressi teel ei ole kunagi ohutu. Seadusega lubatud ulatuses nõustute seetõttu, et mis tahes võimaliku otsese või kaudse kahju eest, mida võite saada pärast tema isikuandmete ebaseaduslikku või valet kasutamist kolmandate isikute poolt, kellel pole selleks volitusi, ei saa kunagi vastutada ega ka kompenseerida Ontex.

Kontaktandmed
Selle privaatsusavaldusega seotud küsimuste, tagasiside ja muredega saate pöörduda meiliaadressil [email protected].