Használati feltételek

Tartalomjegyzék

– A Használati feltételek elfogadása és módosítása
– A webhely elérése
– A webhely tartalma
– A webhely használata
– Szellemi tulajdonjogok
– Hivatkozások harmadik felek webhelyeihez és szolgáltatásaihoz
– Időtartam és felmondás
– Felelősség
– Általános
– Alkalmazandó jogszabályok
– Vitarendezés

A Használati feltételek elfogadása és módosítása

Ezek a használati feltételek (a továbbiakban „Használati feltételek”) határozzák meg az Ontex.com webhely (a továbbiakban „Webhely”) elérését és használatát szabályzó jogi kereteket. A webhely tulajdonosa és felhasználója az Ontex BV vállalat (belga cégjegyzékszám: 0419.457.296; székhelye: Genthof 5 9255 Buggenhout) (a továbbiakban „Ontex” vagy „mi”).

A Webhely elérésnek és használatának feltétele, hogy Ön elfogadja a Webhely elérése pillanatában érvényes Használati feltételeket, amelyeket az Ontex bármikor módosíthat. Ennek értelmében a Webhely elérésével és használatával Ön elfogadja, hogy Önre automatikusan vonatkoznak a Használati feltételek, és azok minden olyan módosítása, mely a Webhely elérése és használata pillanatában érvényben volt. Ön továbbá elfogadja, hogy ez az elfogadás ugyanolyan jogi erővel bír, mint a kifejezett írásbeli elfogadás. Abban az esetben, ha Ön nem ért egyet a Használati feltételekkel, nem férhet hozzá a Webhelyhez, és nem használhatja azt. Kérjük, a Webhely használata előtt olvassa el figyelmesen a Használati feltételeket és az Adatvédelmi szabályzatot, amelyet itt érhet el. Javasoljuk, hogy minden egyes alkalommal olvassa el a Használati feltételeket, amikor felkeresi a Webhelyet.

A Webhely használata

Nem férhet hozzá a Webhelyhez és azt nem használhatja oly módon, ami károsíthatja, inaktiválhatja, túlterhelheti vagy veszélyeztetheti az Ontex fiókjait, informatikai rendszereit vagy hálózatait. Nem szabad jogosulatlanul megkísérelnie az Ontex fiókjaihoz, informatikai rendszereihez vagy hálózataihoz való hozzáférést. Ön nem kísérelheti meg webrobotokkal, adatkinyerési eszközökkel és más automatizált eszközökkel elérni a Webhelyet, illetve az Ontex fiókjait, informatikai rendszereit vagy hálózatait. Nem szabad elérni, letölteni, használni vagy exportálni a Webhelyet vagy a Tartalmat olyan módon, amely sérti az exportálással kapcsolatos szabályozásokat vagy jogszabályokat, illetve egyéb vonatkozó szabályozásokat vagy jogszabályokat.[Text Wrapping Break]Ön korlátozás nélkül elismeri, hogy (i) nem módosíthatja, másolhatja, képviselheti, alakíthatja át és/vagy fordíthatja le a Webhely és/vagy Tartalom egészét vagy annak egy részét; (ii) nem készíthet kivonatot a Webhely egészéről vagy annak egy részéről; és (iii) nem teheti közzé és/vagy használhatja a Tartalmat egy másik webhelyen, médiában vagy hálózaton (és ezt harmadik felek részére sem engedélyezheti).

Abban az esetben, ha Önt felkérik arra, hogy tartalmat tegyen közzé a Webhelyen, (nevezetesen, de nem kizárólagosan, az Ontex termékeire vagy szolgáltatásaira vonatkozó megjegyzéseket) (a továbbiakban „Közzététel”), Ön garantálja, hogy (i) rendelkezik a Közzététel használathoz szükséges valamennyi engedéllyel, jogosultsággal, megállapodással és felhatalmazással, valamint engedélyezi az Ontex számára a Közzétételre vonatkozó valamennyi szerzői jog, védjegy és bármely más tulajdonjog használatát, és (iii) minden Közzététel esetében beszerezte az összes beazonosítható fizikai személy írásos beleegyezését abba, hogy nevüket és képeiket az említett Közzétételben feltüntesse. Ön elfogadja, hogy nem küld a Webhelyre olyan Közzétételeket, amelyek tiltottak, erkölcstelenek, obszcének, rágalmazóak, fenyegetőek, pornográfok, pedofilok, revizionisták (tagadják a holokausztot), megfélemlítőek, gyűlöletkeltők, rasszisták, bántalmazók, politikai vagy fajgyűlöletet keltenek, idegengyűlölők, valamely törvénybe vagy kötelező szabályba ütköznek, illetve bármilyen más módon nem helyénvalók. A Közzététel megjelentetésével a Webhelyen Ön engedélyezi az Ontexnek a Közzététel teljes egészének vagy egy részének ingyenes használatát, sokszorosítását és képviseletét az egész világon, minden támogatási eszközön, a Közzétételhez fűződő szellemi tulajdonjog védelmének keretében a Webhely igényeinek teljesítése és a Webhely népszerűsítése céljából, nevezetesen hirdetési és kereskedelmi célokból.

Szellemi tulajdonjogok

A Webhely és annak Tartalma, valamint a szerzői jogokhoz, illetve a védjegyekhez, kereskedelmi nevekhez, rajzokhoz, képekhez, adatbázisokhoz, információkhoz, adatokhoz, szövegekhez, hangokhoz, fényképekhez és grafikákhoz, továbbá az összes forráskódhoz, szoftverhez és egyéb tartalomhoz fűződő jogok az Ontex vagy licencadói tulajdonát képezik, és azokat szellemi tulajdonjogok, valamint más nemzeti és nemzetközi tulajdonjogok védik, beleértve, többek között, a szerzői és szomszédos jogokat, az adatbázisokhoz, a modellekhez, a márkákhoz és kereskedelmi nevekhez, valamint szabadalmakhoz fűződő jogokat. Ön vállalja, hogy előzetes írásbeli beleegyezésünk nélkül semmilyen módon nem jeleníti meg vagy használja az Ontex logót vagy márkákat.

A Webhely és/vagy Tartalom elérése és használata nem értelmezendő ezen tulajdonjogok bármelyikére történő licencadásként. A Webhellyel és a Tartalommal kapcsolatos minden olyan jogot fenntartunk, amelyet kifejezetten nem ruháztunk át Önre.[Text Wrapping Break]Ön csak a Használati feltételeknek megfelelően használhatja a Webhelyet és annak Tartalmát.[Text Wrapping Break]Abban az esetben, ha Ön az Ontex engedélye nélkül vagy a Használati feltételekben nem engedélyezett módon használja a Webhely azon Tartalmát vagy elemeit, amelyek az Ontex tulajdonát képezik, vagy amelyek felett az Ontex licenccel rendelkezik, Ön megsértheti a szellemi tulajdonjogunkat vagy harmadik felek szellemi tulajdonjogait, többek között a szerzői és szomszédos jogokat, az adatbázisokra, dizájnokra és modellekre, a kereskedelmi márkákra és márkajelzésekre, valamint a védjegyekre vonatkozó jogokat és egyéb jogokat. Ilyen esetekben az összes jogot fenntartjuk arra, hogy automatikusan visszavonjuk a Webhelyhez biztosított hozzáférését, és megtegyünk minden általunk szükségesnek tartott intézkedést a szellemi tulajdonjogok megsértésének megelőzése, megszüntetése, illetve az ezzel kapcsolatos kártérítés megszerzése érdekében. Semmilyen más jogot nem adunk licencbe, illetve nem ruházunk át vagy adunk át más módon a Webhelyhez hozzáférő és/vagy annak tartalmát felhasználó személyeknek.

Hivatkozások harmadik felek webhelyeihez és szolgáltatásaihoz

A Webhely kattintható hivatkozásokat tartalmaz harmadik felek által használt más webhelyekre és hivatkozásokat más információforrásokra. Ezen hivatkozások és források megadása tájékoztató jellegű. Ezeknek a webhelyeknek és az ezeken a webhelyeken található információknak a kezelését és felügyeletét nem az Ontex végzi. Mivel ezek a szolgáltatások nem tartoznak az ellenőrzésünk alá, Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy nem vagyunk felelősek (i) ezen külső szolgáltatások elérhetőségéért, tartalmáért, pontosságáért, minőségéért, hirdetéseiért és a hozzájuk kapcsolódó termékekért, valamint az ezen szolgáltatásokhoz vagy ezen szolgáltatásokon keresztül elérhető bármely más elemért, továbbá (ii) ezeken a webhelyeken a személyes adatok védelméért vagy bármilyen más gyakorlatért.

Időtartam és felmondás

Az Ön és mi köztünk fennálló Használati feltételek mindaddig érvényben maradnak, amíg Ön a Webhelyet használja.[Text Wrapping Break]Abban az esetben, ha a Webhely Ön által történő használatát jogszerűtlennek és/vagy engedély nélkülinek, és/vagy a Használati feltételekbe ütközőnek találjuk, minden jogot fenntartunk az összes szükséges intézkedés megtételére, ezen belül jogi eljárás kezdeményezésére, és az Ön Webhelyhez való hozzáférésének megszüntetésére.

Felelősség

A Webhelyen közölt adatok elsősorban az Ontex marketingtevékenységéhez kapcsolódnak vagy pénzügyi adatok és/vagy az Ontex kapcsolt vállalatainak az adatai. Ezeket az adatokat tájékoztatási célból közöljük, és nem tekintendők az Ontex és/vagy kapcsolt vállalatai által tett kötelezettségvállalásnak.

Kizárólag Ön felel a Webhely használatáért és a Webhelyen található adatbázissal és/vagy információkkal kapcsolatos bármilyen döntésért.

Általános

A Használati feltételek képezik a jelen tárgyban az Ön és köztünk létrejött teljes megállapodást, és felülírnak a Webhelyre vonatkozó bármely más kommunikációban és/vagy hirdetésben megfogalmazott feltételt.

Abban az esetben, ha a Használati feltételekben foglalt valamely kikötést egy illetékes joghatóság vagy szerv jogellenesnek, érvénytelennek vagy nem alkalmazhatónak mond ki, a kikötés érvénytelensége nem érinti a Használati feltételekben foglalt egyéb kikötések érvényességét, amelyek továbbra is hatályban maradnak.

Ha egy fél elmulasztja betartani a jelen Használati feltételekben foglalt bármely jogot vagy rendelkezést, az nem jelent felmentést ezen jog vagy rendelkezés betartása alól.

Ön kötelezi magát arra, hogy kártalanítja, megvédi és mentesíti az Ontexet és annak képviselőit, igazgatóit, alkalmazottjait, alvállalkozóit és ügynökeit a Használati feltételek Ön általi megsértéséből fakadó bármilyen követelés, intézkedés, eljárás, kár és költség következményei alól.

Alkalmazandó jog – vitarendezés

A Használati feltételekre Belgium törvényei vonatkoznak.[Text Wrapping Break]Vita esetén a panaszát benyújthatja írásban a jelen Webhely Kapcsolat szakaszán keresztül, hogy megkísérelje a vitát békés úton rendezni.

Igénybe veheti az Európai Bizottság által az 524/2013/EU rendelet 14. cikkével összhangban kínált online vitarendezési szolgáltatást is. Ez a platform a következő hivatkozáson keresztül érhető el: https://webgate.ec.europa.eu/odr/.

A Használati feltételekre vonatkozó megállapodás megkötésével, érvényességével, értelmezésével, végrehajtásával, illetve megszüntetésével kapcsolatos bármely vita (i) az Ontex székhelye; (ii) az Ön lakóhelye; illetve (iii) a Webtárhely-szolgálató szolgáltató székhelye szerinti joghatóság bíróságainak hatáskörébe tartozik.