Adatvédelmi szabályzat

Bevezetés

A jelen adatvédelmi nyilatkozat az Ontex BV – bejegyzett székhelye: Genthof 5, 9255 Buggenhout, Belgium, bejegyzési száma a jogi személyek nyilvántartásában (KBO): 0419.457.296 – Belgium törvényei alapján alapított vállalatra, valamint annak leányvállalataira* (a továbbiakban „Ontex”) vonatkozik, amely üzleti tevékenysége (a továbbiakban „Üzleti tevékenység”) keretében személyes adatokat (a továbbiakban „Személyes adatok”) kezel és használ fel.

Az Ontex fenntartja a jogot, hogy bármikor és bármilyen okból módosítsa vagy megváltoztassa ezt az adatvédelmi nyilatkozatot. A módosított adatvédelmi nyilatkozat az Ontex internetes oldalán (www.ontexglobal.com) történő közzétételének napjától érvényes. Kérjük, rendszeresen olvassa el az adatvédelmi nyilatkozatot, hogy biztosan tisztában legyen a legfrissebb verzióval.

*Leányvállalat minden olyan vállalat, amely az Ontex BV ellenőrzése vagy közös irányítása alatt áll. Az ellenőrzés a részvények legalább 50%-ának tulajdonjogát jelenti. Az Ontex egységek listáját megtekintheti a ontex.com oldalon található éves jelentésben.

Személyes adatok gyűjtésének célja

Üzleti tevékenysége során az Ontex különböző célokból gyűjt és kezel személyes adatokat:

Kapcsolatfelvétel és üzleti kapcsolatfelvétel (potenciális) ügyfelekkel, amelyek lehetnek vállalatok vagy egyéni páciensek, illetve azok ápolói, valamint ezen személyek megkereséseinek hatékony kezelése;

 • Közvetlen marketing (potenciális) ügyfelek számára;
 • A személyzet toborzása és foglalkoztatása, valamint optimális munkakörnyezet biztosítása számukra;
 • Jogi előírások és ellenőrzések;
 • A kormányzattal vagy az illetékes hatóságokkal való együttműködés és követelményeik betartása;
 • Új termékek kutatása, fejlesztése és tesztelése;
 • Kapcsolatfelvétel és üzleti kapcsolatfelvétel a szolgáltatókkal és áruszállítókkal vagy más harmadik fél üzleti partnerekkel;
 • Kapcsolatfelvétel a befektetőkkel és a potenciális befektetőkkel;
 • Az eszközök megfelelő kezelése.

Arra az esetre, ha a gyűjtés célja ennél részletesebb, az Ontex külön adatvédelmi irányelveket adott ki, hogy ezeket pontosabban lefedje. Ezek az adatvédelmi irányelvek minden esetben megtalálhatók az Ontex azon weboldalán, amelyre hivatkoznak.

Személyes adatok gyűjtésének jogalapja

Az Ontex jogalapja a személyes adatok gyűjtésére és kezelésére a gyűjtés céljától függ, következésképpen ezek a következők: (i) az ügyfelekkel, beszállítókkal vagy más harmadik fél üzleti partnerekkel, valamint a befektetőkkel való üzleti interakciók biztosítása és az Ontex eszközeinek kezelése érdekében fennálló jogos érdek, (ii) az ügyfelekkel, beszállítókkal, más harmadik fél üzleti partnerekkel és alkalmazottakkal kötött szerződés teljesítése, (iii) a különböző területeken fennálló jogi kötelezettségeinek teljesítése, beleértve (amennyiben a munkavállalók egészségügyi adataira van szükség), a társadalombiztosítási és munkaügyi jogi követelményeket, (iv) tudományos kutatások elvégzése és (v) (kifejezett) hozzájárulás a szükséges esetekben, mint például direkt marketing küldése, bizonyos interakciók a páciensekkel (a B2C üzletágban) a termékek kiszállításának érdekében stb.

Személyes adatok megőrzése és törlése

A személyes adatokat a személyes adatok gyűjtési céljának megfelelő ideig tároljuk.

Személyes adatok közlése harmadik felekkel

Az Ontex semmilyen esetben sem osztja meg a személyes adatokat harmadik felekkel másodlagos vagy nem kapcsolódó célokra, kivéve, ha a gyűjtéskor másként szerepel.

Az Ontex megoszthatja a személyes adatokat harmadik felekkel, amennyiben ez a fenti célok eléréséhez szükséges.

Ez magában foglalhatja azt is, hogy a személyes adatokat az Európai Gazdasági Térségen kívülre, többek között olyan országokba továbbítja, amelyek nem feltétlenül nyújtanak az Európai Gazdasági Térségével azonos szintű adatvédelmet. Az Ontex gondoskodott és a jövőben is gondoskodni fog a megfelelő biztosítékokról annak érdekében, hogy a személyes adatok továbbra is megfelelő szintű, a fent meghatározott célokra alkalmazandó adatvédelmi törvényekkel összhangban lévő védelem alatt álljanak. Ide tartozik az EU-s mintazáradékok végrehajtása, mely előírja a harmadik felek részére a megfelelő védelem, tűzfalak, jelszavak stb. biztosítását.

A személyes adatok közzétehetők a bűnüldöző, szabályozó vagy más kormányzati szervek, illetve harmadik felek számára, amennyiben ez a jogi vagy szabályozási kötelezettségek vagy kérelmek teljesítéséhez, illetve a fent meghatározott célokhoz szükséges.

Személyes adatokhoz való hozzáférés

Az Ontex elkötelezett amellett, hogy hozzáférést biztosítson azon személyek számára, akik szeretnék felülvizsgálni az Ontex által feldolgozott személyes adataikat és/vagy kijavítani az azokban szereplő esetleges pontatlanságokat. Ehhez elegendő elküldeni kérésüket a [email protected] e-mail-címre. Az Ontex által működtetett weboldalak közül több is közvetlen lehetőséget biztosít arra, hogy személyes adataihoz hozzáférni kívánó személy felülvizsgálja, helyesbítse vagy törölje azokat.

Az Ön jogai adatvédelmi érintettként

A GDPR és annak végrehajtási jogszabályai számos jogot biztosítanak Önnek személyes adatai kezeléséhez. Ezek a jogok a következők:

 • az Ontex által tárolt, Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférés joga.
 • a személyes adatok helyesbítésének, korlátozásának vagy törlésének kéréséhez való jog,
 • a személyes adatok feldolgozásával szembeni tiltakozás joga.
 • Az Ön által az Ontexnek továbbított személyes adatok visszakérhetők géppel olvasható formátumban.
 • Panaszt nyújthat be abban az esetben, ha úgy gondolja, hogy az Ontex nem kezelte megfelelően a személyes adatait. Az Ontex fő adatvédelmi hatósága a belga adatvédelmi hatóság (autoriteprotectiondonnees.be), ahova ilyen esetekben fordulhat. Önnek bármikor joga van panaszt benyújtani a helyileg illetékes adatvédelmi felügyeleti hatóságnál is.

A legegyszerűbben úgy élhet jogaival, ha egy egyszerű levelet küld a [email protected] címre, megjelölve kérését.

Az Ontex számára fontos az Ön személyes adatainak védelme, ezért kérjük, hogy a személyes adatainak felhasználásával kapcsolatos kérdéseivel vagy aggályaival először a fenti e-mail-címen lépjen kapcsolatba velünk.

Információbiztonság

Az Ontex a piacnak megfelelő technológiai és működési biztonsági előírásokkal biztosítja a fentiek szerint gyűjtött személyes adatok védelmét az elvesztéssel, visszaéléssel, módosítással vagy megsemmisítéssel szemben. Ezek a személyes adatok (és más bizalmas adatok) bizalmas kategóriákba tartoznak, és ennek megfelelően védelmi intézkedések kerültek bevezetésre. Abban az esetben, ha a feldolgozás magas kockázatot jelenthet azon személyek számára, akiknek a személyes adatait gyűjtötték, adatvédelmi hatásvizsgálatot végzünk (és azt folyamatosan frissítjük).

Gyermekek személyes adatainak védelme

Az Ontex megérti, mennyire fontos a gyermekek személyes adatainak védelme az interaktív online világban, valamint a való életben. Az Ontex vállalati politikájának nem része, hogy személyes adatokat gyűjtsön vagy tartson fenn 13 éven aluli személyekről. Mindazonáltal az Ontex egyes termékei (babapelenkák és ápolószerek) esetében szükség lehet arra, hogy az Ontex megkapja a gyermekek egyes személyes adatait (fénykép, név, a csecsemők születési dátuma). Az ilyen személyes adatok megszerzéséhez és azok bármilyen jellegű felhasználásához a szülő vagy gondviselő kifejezett hozzájárulása szükséges.

Felelősség korlátozása

Az Ontex minden észszerű intézkedést megtesz az általa gyűjtött személyes adatok bizalmas kezelésének biztosítása érdekében. Amennyiben Ön az Ontexszel a weboldalon vagy e-mailben veszi fel a kapcsolatot, tisztában kell lennie azzal, hogy a személyes adatok interneten vagy e-mailben történő továbbítása soha nem kockázatmentes. Ezért Ön a törvény által megengedett legteljesebb mértékben elfogadja, hogy a Személyes adatainak jogosulatlan harmadik fél általi illegális vagy jogellenes felhasználása következtében Önt ért esetleges közvetlen vagy közvetett károkat soha nem lehet az Ontexre hárítani, és azokat nem lehet a vállalattal szemben behajtani.

Kapcsolat

Kérdéseit, visszajelzését és aggályait küldje el részünkre a [email protected] e-mail-címre.