Zásady ochrany osobních údajů

Úvod

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů se vztahuje na společnost Ontex BV založenou a provozující svou činnost podle belgických zákonů, se sídlem na adrese Genthof 5, 9255 Buggenhout, Belgie a zapsanou do rejstříku právnických osob (KBO) pod číslem 0419.457.296, a na všechny její partnery* (dále jen „Ontex“), kteří spravují a využívají osobní údaje („osobní údaje“) v rámci svých obchodních operací („obchod“).

Ontex si vyhrazuje právo toto prohlášení o ochraně osobních údajů kdykoli a z jakéhokoli důvodu upravit nebo změnit. Revidované prohlášení o ochraně osobních údajů platí ode dne zveřejnění revidovaného prohlášení o ochraně osobních údajů na internetových stránkách www.ontexglobal.com společnosti Ontex. Abyste byli obeznámeni s nejnovější verzí, pravidelně toto prohlášení o ochraně osobních údajů kontrolujte.

*Partnery se rozumí jakékoli společnosti kontrolované, kontrolující nebo pod společnou kontrolou společnosti Ontex BV, přičemž kontrolou se rozumí vlastnictví nejméně 50 % akcií. Seznam všech subjektů společnosti Ontex naleznete ve výroční zprávě na našich webových stránkách ontex.com.

Shromažďování osobních údajů: účel Ontex v rámci svého podnikání shromažďuje a zpracovává osobní údaje pro různé účely:

 • kontaktování a vstupování do obchodních vztahů s (potenciálními) zákazníky, kterými mohou být společnosti nebo jednotliví pacienti či jejich pečovatelé, a efektivní řešení jejich žádostí;
 • přímý marketing adresovaný (potenciálním) zákazníkům;
 • nábor a zaměstnávání personálu a zajištění jejich optimálního pracovního prostředí;
 • zákonné požadavky a audity;
 • interakce s požadavky státní správy nebo příslušných orgánů a jejich dodržování;
 • výzkum, vývoj a testování nových produktů;
 • kontaktování a uzavírání obchodních vztahů s poskytovateli služeb a zboží nebo jinými obchodními partnery třetích stran;
 • kontaktování investorů a potenciálních investorů;
 • řádná správa aktiv.

Tam, kde jsou důvody pro shromažďování údajů podrobnější, vydala společnost Ontex specifické zásady ochrany osobních údajů, které je řeší přesněji. Takové zásady ochrany osobních údajů lze v každém případě najít na webových stránkách Ontex, na které odkazují.

Shromažďování osobních údajů: právní základ Právní základ společnosti Ontex pro shromažďování a zpracování osobních údajů závisí na účelu shromažďování, a tedy na: (i) oprávněném zájmu na zajištění obchodních interakcí se zákazníky, dodavateli nebo jinými obchodními partnery třetích stran, jakož i s investory a řízení aktiv společnosti Ontex; (ii) plnění smlouvy se zákazníky, dodavateli, dalšími obchodními partnery třetích stran a zaměstnanci; (iii) plnění svých právních závazků v různých oblastech, včetně (kde jsou vyžadovány údaje týkající se zdraví zaměstnanců) zákonných požadavků v oblasti sociálního zabezpečení a pracovního práva; (iv) provádění vědeckého výzkumu; a (v) (explicitním) souhlasu v takových případech, kde je to vyžadováno, jako je např. odeslání přímého marketingu, určité interakce s klienty pacienty (v obchodech B2C), aby bylo zajištěno, že jejich produkty budou dodány atd.

Uchovávání a vymazání osobních údajů Osobní údaje jsou uchovávány po dobu, která je potřebná na základě účelu, pro který jsou tyto osobní údaje shromažďovány.

Zveřejnění osobních údajů třetím stranám Ontex nikdy nebude sdílet osobní údaje s třetími stranami pro sekundární nebo nesouvisející účely, pokud není v okamžiku sběru uvedeno jinak.

Ontex může sdílet osobní údaje s třetími stranami, pokud je to nezbytné pro dosažení výše uvedených účelů.

To může zahrnovat přenosy mimo Evropský hospodářský prostor, včetně zemí, které nemusí nabízet stejnou úroveň ochrany údajů jako v Evropském hospodářském prostoru. Společnost Ontex přijala a bude i nadále přijímat příslušná bezpečnostní opatření, aby osobní údaje zůstaly předmětem odpovídající úrovně ochrany, která je v souladu s platnými právními předpisy na ochranu osobních údajů pro výše uvedené účely. K těmto opatřením patří zavedení modelových doložek EU, které vyžadují, aby měly třetí strany zavedenu odpovídající ochranu, firewally, hesla apod.

V případě potřeby mohou být osobní údaje zpřístupněny orgánům činným v trestním řízení, regulačním nebo jiným vládním agenturám nebo třetím stranám, je-li to nezbytné nebo žádoucí, aby společnost splnila zákonné nebo regulační povinnosti či požadavky nebo naplnila výše uvedené účely.

Přístup k osobním údajům

Ontex poskytuje přístup osobám, které chtějí zkontrolovat osobní údaje, které o nich Ontex zpracovává, a/nebo opravit nepřesnosti, které by mohly obsahovat. Pro tento účel stačí zaslat jednoduchý požadavek na adresu [email protected]. Několik webových stránek, které Ontex hostuje, navíc poskytuje subjektu osobních údajů přímou příležitost osobně prohlédnout, zkontrolovat, opravit nebo odstranit osobní údaje sám.

Vaše práva coby subjektu údajů

GDPR a jeho prováděcí právní předpisy vám udělují několik práv souvisejících se správou vašich osobních údajů. Tato práva jsou následující:

 • právo na přístup k osobním údajům, které o vás Ontex vlastní;
 • právo požadovat, aby byly tyto osobní údaje opraveny, omezeny nebo odstraněny;
 • právo vznést námitky proti zpracování osobních údajů.
 • Osobní údaje, které jste předali společnosti Ontex, lze vyžádat ve strojově čitelném formátu.
 • Pokud se domníváte, že společnost Ontex nezacházela s vašimi osobními údaji řádně, máte také právo podat stížnost. Orgánem pro ochranu údajů společnosti Ontex je belgický úřad pro ochranu údajů (autoriteprotectiondonnees.be), který v takovém případě můžete kontaktovat. Máte také právo kdykoli podat stížnost místnímu dozorčímu orgánu pro ochranu údajů.

Nejjednodušším způsobem, jak uplatnit svá práva, je odeslat jednoduchou zprávu, ve které upřesníte svou žádost, na adresu [email protected].

Společnost Ontex vaše soukromí velmi respektuje a laskavě vás žádá, abyste v případě jakýchkoli dotazů nebo obav týkajících se používání vašich osobních údajů nejprve kontaktovali nás, a to prostřednictvím výše uvedené e-mailové adresy.

Bezpečnost informací

Společnost Ontex má zavedené standardy technologií a provozní bezpečnosti, které jsou v souladu s trhem, a chrání tak veškeré shromážděné osobní údaje před ztrátou, zneužitím, změnami nebo zničením. Těmto osobním údajům (a dalším důvěrným datům) byly přiděleny kategorie důvěrnosti, na jejichž základě byla zavedena ochranná opatření. Tam, kde by zpracování mohlo mít za následek vysoké riziko pro osoby, jejichž osobní údaje byly shromážděny, bylo provedeno posouzení dopadů na soukromí (které je průběžně aktualizováno).

Ochrana osobních údajů dětí

Společnost Ontex si uvědomuje důležitost ochrany osobních údajů dětí jak v interaktivním online světě, tak i v reálném světě. Na základě vlastích zásad Ontex úmyslně neshromažďuje ani neuchovává osobní údaje osob mladších 13 let. Nicméně v případě některých produktů značky Ontex (dětské pleny a produkty pro péči) může Ontex požádat o určité osobní údaje dětí (fotografie, jméno, datum narození dítěte). Pro získání takových osobních údajů a pro jakékoli jejich použití je požadován výslovný souhlas rodiče nebo opatrovníka.

Omezení odpovědnosti

Ontex podniká veškerá přiměřená opatření k zajištění důvěrnosti osobních údajů, které shromažďuje. Pokud komunikujete se společností Ontex prostřednictvím webových stránek nebo e-mailu, měli byste mít na paměti, že přenos osobních údajů prostřednictvím internetu nebo e-mailu není nikdy bez rizika. V nejširším rozsahu povoleném zákonem souhlasíte s tím, že jakékoli možné přímé nebo nepřímé škody, které byste mohli utrpět následkem nezákonného nebo nesprávného použití vašich osobních údajů třetími osobami, které k tomu nemají oprávnění, nemohou být nikdy přičítány společnosti Ontex ani od ní vymáhány.

Kontaktní údaje

Otázky, zpětnou vazbu či obavy týkající se tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů lze zasílat na adresu [email protected].